sinh vien hoa sen

Tài liệu

Trang này cung cấp cho sinh viên tài liệu về các môn học như Thương mại điện tử, Nguyên lý marketing (Marketing căn bản), Nghiên cứu marketing, Digital marketing, Quản trị thương hiệu và các môn đề án và thực tập. Các bạn có thể click vào các đường link bên dưới để lấy tài liệu.

principles-of-marketingMarketing căn bản

Trang này cung cấp các liệu liên quan tới môn học Nguyên lý marketing (Principles of Marketing). Các bạn có thể download các tài liệu như: Đề cương môn học, Giới thiệu môn học, Slide bài giảng,…


e-commerceThương mại điện tử

Trang này cung cấp các liệu liên quan tới môn học Thương mại điện tử. Các bạn có thể download các tài liệu như: Đề cương môn học, Giới thiệu môn học, Slide bài giảng (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt), các báo cáo thống kê hàng năm, các chuyên đề cho những chủ đề khác nhau trong lĩnh vực Thương mại điện tử.


digital-marketingDigital marketing

Trang này cung cấp các liệu liên quan tới môn học Digital marketing. Các bạn có thể download các tài liệu như: Đề cương môn học, Giới thiệu môn học, Slide bài giảng (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt), các báo cáo thống kê hàng năm, các chuyên đề cho những chủ đề khác nhau trong lĩnh vực marketing trực tuyến.


market-researchMarketing research

Trang này cung cấp các liệu liên quan tới môn học Nghiên cứu marketing. Các bạn có thể download các tài liệu như: Đề cương môn học, Giới thiệu môn học, Slide bài giảng (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt), các báo cáo nghiên cứu thị trường, các chuyên đề cho những chủ đề khác nhau trong lĩnh vực nghiên cứu marketing.


brand_managementQuản trị thương hiệu

Trang này cung cấp các liệu liên quan tới môn học Quản trị thương hiệu. Các bạn có thể download các tài liệu như: Đề cương môn học, Giới thiệu môn học, Slide bài giảng (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt), các báo cáo nghiên cứu thị trường, các chuyên đề cho những chủ đề khác nhau trong lĩnh vực quản trị thương hiệu.


Marketing-PlanCác môn đề án & thực tập

Trang này cung cấp các liệu liên quan tới các môn Đề án (Đề án Nghiên cứu thị trường, Đề án Nghiên cứu marketing và Đề án Lập kế hoạch marketing). Các bạn có thể download các tài liệu như: Đề cương môn học, Giới thiệu môn học, Danh sách phân nhóm & giảng viên hướng dẫn, tiêu chí chấm điểm.

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.