market-research

Nghiên cứu marketing

Trang này cung cấp tất cả các tài liệu liên quan tới môn học Nghiên cứu marketing (marketing research). Sinh nên in file giới thiệu môn học, đề cương môn học và tất cả slide bài giảng để tiện theo dõi và ghi chú.

Tài liệu (Đề cương, Giới thiệu môn học, Slide bài giảng, Ebook, Danh sách lớp, Bảng điểm,…)

Các bạn cũng có thể xem các video bài giảng về Market Research tại đây:

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.