Useful links

Các link lớp học:

Thương mại điện tử (BA1901, Đại học Mở), sáng thứ 2: https://meet.google.com/acu-xprs-fwc

Nguyên lý kế toán (anh Ngọc), Ca 3 thứ 2, Link: https://meet.google.com/evo-jkif-idx

Thương mại điện tử (IB1901, Đại học Mở), sáng thứ 3: https://meet.google.com/vvj-idsq-upj

Hệ thống máy tính (Ca 1, thứ 4), Link: https://meet.google.com/jsj-hjcn-iyk

Thương mại điện tử (IB1902, Đại học Mở), chiều thứ 4: https://meet.google.com/bre-bevq-yvp

Hệ thống máy tính (Ca 1, thứ 5), Link: https://meet.google.com/xvp-qrii-gnj

Tài chính doanh nghiệp (chị Trang, ca 2 thứ 5), Link: https://bit.ly/3D6EnVK

Digital Marketing (EC001, Đại học Kinh tế), sáng thứ 6: https://meet.google.com/kbk-qrmr-eni

Tài liệu môn hệ thống máy tính, Link www.tinyurl.com/hsu-htmt-sinhvien

 

 

Đây là link video tất cả các lớp EC. Nếu các bạn không xem được video lớp mình thì xem video lớp khác nhe, vì nó cũng tương tự nhau.

Lớp BA1901: https://drive.google.com/drive/folders/1IzMrosJoV0N6o_SY2ciHPVskYfmMkF9Y?usp=sharing

Lớp IB1901: https://drive.google.com/drive/folders/1xIWJ5C7_aYAIQIb6Uour_AAosJPTxtUW?usp=sharing

Lớp IB1902: https://drive.google.com/drive/folders/1bLYCeAmQjGsynfcDzg14h46d7phGC_CP?usp=sharing

Lớp Digital Marketing, UEH: https://drive.google.com/drive/folders/1gKcQn9teuhzGIqTo6oaGawgCrYqtUe-6?usp=sharing

 

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.