Cái giá của sự trưởng thành

Trong một buổi diễn thuyết của mình, Jack Ma từng nói rằng, khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp bạn...