Internet: Phương thức kinh doanh hay công cụ truyền thông?

Mọi người đều nhận thức được rằng internet sẽ làm thay đổi công việc làm ăn của họ giống như...